InicioRevista de prensaespiritualidadPropostes per millorar L'Església de Mallorca##21 firmantes

Propostes per millorar L’Església de Mallorca -- 21 firmantes

Publicado en

Enviado a la página web de Redes Cristianas

sinodo5Per posar en pràctica, sense haver d’esperar el final del Sínode 2021-2023
—Dirigides principalment al bisbe i als rectors, com també al poble cristià esperançat— L’Església, formada per tots els batiats, més que per salvar la seva estructura, ha de comunicar la BONA NOVA, tot practicant el tarannà democràtic de les primeres comunitats: “Germans, triau entre vosaltres set homes de bona reputació, plens de l’Esperit Sant i de saviesa, i els encarregarem aquesta tasca…“ (Fets dels Apòstols 6,3). Per això, amb sincera estimació a l’Església, tot esperant canvis renovadors, DEMANAM:

1. La sensibilitat democràtica s’ha de manifestar a l’hora de distribuir responsabilitats: l’elecció dels membres dels distints organisme eclesials s’ha de fer de baix a alt, i no al revés.

2. Cada parròquia ha de tenir un responsable amb manya, home o dona, prevere, diaca, laic o laica i un consell parroquial deliberatiu que informi tots els seus membres i elevi els acords al bisbat.

3. S’han d’organitzar trobades periòdiques a nivell diocesà amb representants de parròquies i comunitats diverses —amb diàleg pràctic, obert i sincer— sobre necessitats, projectes problemes i solucions de cada àmbit. També es faran assemblees diocesanes i parroquials sobre temes administratius i econòmics, i es donarà publicitat dels resultats.

4. Cal elaborar una base de dades diocesana on s’inscriguin els fidels, per conèixer millor la realitat.

5. Insistir en la informació i formació tot incrementant la preparació d’equips que ofereixin a laics i laiques de parròquies i petites comunitats, coneixements bàsics de Bíblia, teologia, litúrgia…

6. Amb llenguatge actual cal atendre i acompanyar adolescents i joves; sense ells no hi ha futur.

7. Els mitjans de comunicació de la Diòcesi no s’han de centrar tant en actes de culte i reflexions piadoses; han d’informar més sobre la tasca social i tot allò que ajuda a construir el Regne de Déu.

8. Perquè som Església ecumènica s’han de fomentar trobades i celebracions diocesanes i parroquials amb comunitats evangèliques, jueves, musulmanes, budistes…

9. Pobres, immigrants, marginats i exclosos han de ser els privilegiats en rebre la dedicació de la comunitat cristiana. L’Església mallorquina, sense retenir béns que són del poble, ha de posar més recursos al seu servei. Temples tancats, rectories buides, locals no utilitzats, joies, donacions, herències… es posaran en ajut de persones vulnerables: pobres, immigrants, marginats, LGTBI…

10. El patrimoni diocesà s’ha de destinar a les necessitats de conservació, culte i reunió de fidels.

11. Els càrrecs dignataris dins la diòcesi han de ser suprimits com a prova de fidelitat al missatge de senzillesa evangèlica. Igualment el bisbe no ha de residir a un palau.

12. Cal fomentar la desclericalització d’aquesta Església local, tal com s’acordà al Sínode Diocesà de 1999 i reiteradament ha demanat el papa Francesc.

13. Les dones han de ser protagonistes amb igualtat de condicions que els homes.

14. Molts cristians deixaren la Institució perquè aquesta no ha sabut assumir compromisos que surten de l’Evangeli. Cal escoltar i atendre la gent allunyada i demanar-nos per què tanta gent ha fugit.

15. Celebrar l’Eucaristia no ha de ser l’única acció dels fidels practicants (entorn de 2%-6% de creients). Moltes celebracions solen ser rutinàries i obsoletes (ritus i llenguatge corresponen a altre temps i cultura); han de connectar Evangeli i vida. La Bíblia no pot ser interpretada literalment. La missa ha de ser sobretot “eucaristia” (compartir i donar gràcies). Cal apropar físicament els participants a la celebració (Quan un grup és petit, millor celebrar entorn d’una taula). Cal encaixar dins la mentalitat actual i, sobretot, arribar al jovent. Repetim, sense joves no hi ha futur.

16. Els cristians de Mallorca hem de conèixer la resposta diocesana final al qüestionari sinodal que s’enviarà a Roma; representants dels grups sinodals han de poder participar en la seva redacció.

* Cada cristià és deixeble i missioner.
* S’ha de preveure la implicació dels laics, fins i tot en funcions de govern i de responsabilitat.
* És essencial la presència i participació dels laics perquè cooperen al bé de tota l’Església i amb la seva vida familiar, el seu coneixement de les realitats socials i la seva fe poden descobrir els camins de Déu en el món.

* Els laics poden fer aportacions vàlides, sobretot per a la promoció de la família i el respecte dels valors de la vida, de l’Evangeli (llevat de les realitats temporals) i del discerniment dels signes dels temps. (Constitució apostòlica Predicate Evangelium 10 – 19.03.2022)

Grup sinodal “Gent Cristiana Aporta”. Mallorca, 5 d’abril de 2022: Pere Barceló Barceló, Jaume Barceló Mairata, Cecili Buele Ramis, Joan Caldentey Barceló, Magdalena Fullana Jaume, Josep Garcia Mallada, Pere Mascaró Munar, Domingo Mateu Conti, Miquel Monroig Mestre, Guillem Ramis Moneny, Maties Ribas Gomila, Catalina Salom Perelló, Jaume Sancho Gili, Bernat Vicens Vich. S’adhereixen: Ferran Bellver, Bartomeu Cànaves, Jaume Gual Mora, Margalida Jordà, Maria Llull Jaume, Andreu Obrador, Pere Reynés.
(alfabèticament 21 signants).

=====================

PROPUESTAS PARA MEJORAR LA IGLESIA DE MALLORCA

Para poner en práctica, sin tener que esperar al final del Sínodo 2021-2023
—Dirigidas principalmente al obispo ya los rectores, así como al pueblo cristiano esperanzado—

La Iglesia, formada por todos los bautizados, más que para salvar su estructura, debe comunicar la BUENA NUEVA, practicando el talante democrático de las primeras comunidades: “Hermanos, escoged entre vosotros a siete hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, y les encargaremos esta tarea…“
(Hechos de los Apóstoles 6,3). Por eso, con sincero amor a la Iglesia, en espera de cambios renovadores,

PEDIMOS:
1. La sensibilidad democrática debe manifestarse a la hora de distribuir responsabilidades: la elección de los miembros de los distintos organismo eclesiales debe hacerse de abajo a arriba, y no al revés.

2. Cada parroquia debe tener un responsable con maña, hombre o mujer, presbítero, diácono, laico o laica y un consejo parroquial deliberativo que informe a todos sus miembros y eleve los acuerdos al obispado.

3. Deben organizarse encuentros periódicos a nivel diocesano con representantes de parroquias y comunidades diversas —con diálogo práctico, abierto y sincero— sobre necesidades, proyectos problemas y soluciones de cada ámbito. También se realizarán asambleas diocesanas y parroquiales sobre temas administrativos y económicos, y
se dará publicidad de los resultados.

4. Es necesario elaborar una base de datos diocesana donde se inscriban los fieles, para conocer mejor la realidad.

5. Insistir en la información y formación incrementando la preparación de equipos, que ofrezcan a laicos y laicas de parroquias y pequeñas comunidades, conocimientos básicos de Biblia, teología, liturgia…

6. Con lenguaje actual es necesario atender y acompañar a adolescentes y jóvenes; sin ellos no hay futuro.

7. Los medios de comunicación de la diócesis no deben centrarse tanto en actos de culto y reflexiones piadosas; deben informar más sobre la tarea social y todo lo que ayuda a construir el Reino de Dios.

8. Porque somos Iglesia ecuménica deben fomentarse encuentros y celebraciones diocesanas y parroquiales con comunidades evangélicas, judías, musulmanas, budistas…

9. Pobres, inmigrantes, marginados y excluidos deben ser los privilegiados al recibir la dedicación de la comunidad cristiana. La Iglesia mallorquina, sin retener bienes que son del pueblo, debe poner más recursos a su servicio.
Templos cerrados, rectorías vacías, locales no utilizados, joyas, donaciones, herencias… se pondrán en ayuda de personas vulnerables: pobres, inmigrantes, marginados, LGTBI…

10. El patrimonio diocesano debe destinarse a las necesidades de conservación, culto y reunión de fieles.

11. Los cargos dignatarios dentro de la diócesis deben ser suprimidos como prueba de fidelidad al mensaje de sencillez evangélica. Igualmente el obispo no debe residir en un palacio.

12. Es necesario fomentar la desclericalización de esta Iglesia local, tal y como se acordó en el Sínodo Diocesano de 1999 y reiteradamente ha pedido el papa Francisco.

13. Las mujeres deben ser protagonistas con igualdad de condiciones que los hombres.

14. Muchos cristianos dejaron la Institución porque ésta no ha sabido asumir compromisos que salen del Evangelio. Hay que escuchar y atender a la gente alejada y pedirnos por qué tanta gente ha huido.

15. Celebrar la Eucaristía no debe ser la única acción de los fieles practicantes (en torno al 2%-6% de creyentes).
Muchas celebraciones suelen ser rutinarias y obsoletas (ritos y lenguaje corresponden a otro tiempo y cultura); deben conectar Evangelio y vida. La Biblia no puede interpretarse literalmente. La misa debe ser sobre todo «eucaristía» (compartir y dar gracias). Hay que acercar físicamente a los participantes a la celebración (Cuando un
grupo es pequeño, mejor celebrar en torno a una mesa). Hay que encajar dentro de la mentalidad actual y, sobre todo, llegar a la juventud. Repitamos, sin jóvenes no hay futuro.

16. Los cristianos de Mallorca debemos conocer la respuesta diocesana final al cuestionario sinodal que se enviará a Roma; representantes de los grupos sinodales deben poder participar en su redacción.

* Cada cristiano es discípulo y misionero.
* Se debe prever la implicación de los laicos, incluso en funciones de gobierno y de responsabilidad.
* Es esencial la presencia y participación de los laicos porque cooperan en el bien de toda la Iglesia y con su vida
familiar, su conocimiento de las realidades sociales y su fe pueden descubrir los caminos de Dios en el mundo.
* Los laicos pueden hacer aportaciones válidas, sobre todo para la promoción de la familia y el respeto de los valores de la vida, del Evangelio (levadura de las realidades temporales) y del discernimiento de los signos de los tiempos. (Constitución apostólica Predicate Evangelium, 10 – 19.03.2022)

Grupo sinodal “Gent Cristiana Aporta”. Mallorca, 5 de abril de 2022: Pere Barceló Barceló, Jaume Barceló Mairata, Cecili Buele Ramis, Juan Caldentey Barceló, Magdalena Fullana Jaume, José García Mallada, Pedro Mascaró Munar, Domingo Mateu Conti, Miguel Monroig Mestre, Guillem Ramis Moneny, Maties Ribas Gomila, Catalina Salom Perelló, Jaume Sancho Gili, Bernat vicens Vich. Se adhieren: Ferran Bellver, Bartomeu Cànaves, Jaume Gual Mora, Margalida Jordà, Maria Llull Jaume, Andreu Obrador, Pere Reynés. (alfabéticamente 21 firmantes).

Últimos artículos

Los obispos catalanes chocan con la Conferencia Episcopal por su oposición a la amnistía: “Avivar el partidismo no es bueno” -- Jesús Bastante

eldiario En un comunicado posterior a las declaraciones del secretario general García Magán hacen un...

El ‘Jesús’ de Pagola -- Francesco Strazzari

Cristianismo y Justicia José Antonio Pagola es una persona célebre no solo en España, como...

El Papa: El desperdicio de alimentos es tan funesto como la tragedia del hambre

Vatican News Son palabras del Papa en el mensaje enviado a la Asamblea de la...

Noticias similares

Los obispos catalanes chocan con la Conferencia Episcopal por su oposición a la amnistía: “Avivar el partidismo no es bueno” -- Jesús Bastante

eldiario En un comunicado posterior a las declaraciones del secretario general García Magán hacen un...

El ‘Jesús’ de Pagola -- Francesco Strazzari

Cristianismo y Justicia José Antonio Pagola es una persona célebre no solo en España, como...

El Papa: El desperdicio de alimentos es tan funesto como la tragedia del hambre

Vatican News Son palabras del Papa en el mensaje enviado a la Asamblea de la...